Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Pri poskytovaní našich produktov a služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívou.

 

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“) by sme vás radi informovali o tom:

 • aké osobné údaje zhromažďujeme,
 • na aké účely osobné údaje využívame,
 • komu ich poskytujeme,
 • aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov a akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

 

Zodpovednosť za ochranu údajov na webovej stránke www.kpktrade.sk má spoločnosť KPKtrade, s.r.o., so sídlom: Doktora Clementisa 1037, 018 61 Beluša, IČO: 47149787, DIČ: 2023767306, IČ DPH: SK2023767306, kontaktný e-mail: elektro@kpktrade.sk.

 

Spoločnosť KPKtrade, s.r.o. pri používaní a spracovaní osobných údajov striktne dodržuje príslušné platné zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Spoločnosť KPKtrade, s.r.o. má právo na využívanie osobných údajov v rozsahu stanovenom zákonom, s výhradou v ďalšom popísaných práv dotknutých osôb.

 

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre webovú stránku www.kpktrade.sk a súvisiace podstránky.

 

 

 

Bezpečnosť údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom prijala spoločnosť KPKtrade, s.r.o. primerané technické a organizačné opatrenia. Opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole. Pokiaľ by bola porušená bezpečnosť Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

 

 

 

Aké osobné údaje spracúvame?

V prípade, že ste našimi zákazníkmi , spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré ste nám oznámili:

 1. identifikačné údaje (meno, priezvisko,)
 2. adresné údaje (najmä adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 3. popisné (napr. akademický titul)

 

 

 

Zber a spracúvanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje spoločnosť KPKtrade, s.r.o. spracováva podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s vašimi osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel.

 

 

 

Spracovanie údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré si nevyžadujú váš súhlas je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Medzi oprávnené záujmy, ktoré spoločnosť KPKtrade, s.r.o. sleduje patria:

 

 

 

Kontaktný formulár:

 • Kontaktný formulár: pri odoslaní kontaktného formulára sa spracovávajú vaše osobné údaje z kontaktných políčok (Meno a priezvisko, Email, Telefón, Firma).
 • Účel: odpoveď na dopyt/otázku dotknutej osoby.
 • Zdôvodnenie: oprávnený záujem dotknutej osoby.
 • Doba ukladania: nevyhnutná k vykonaniu služby.

 

 

 

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú spoločnosťou KPKtrade, s.r.o. uchovávané iba na nevyhnutný čas a archivované podľa zákonných lehôt, ukladaných právnymi predpismi. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.

 

 

 

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretej strane, nevyužívame ani služby externých sprostredkovateľov osobných údajov.

 

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín. Vaše osobné údaje sú spracovávané iba v Slovenskej republike, prípadne v členských štátoch EÚ.

 

 

 

Poskytovanie informácií dotknutej osobe

Spoločnosť KPKtrade, s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže spoločnosť KPKtrade, s.r.o. poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Spoločnosť KPKtrade, s.r.o. je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinná poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Uvedené požiadavky môže dotknutá osoba zaslať na elektro@kpktrade.sk.

 

 

 

Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov KPKtrade, s.r.o. informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

 

 

Cookies a údaje o návšteve webovej stránky www.kpktrade.sk

Webová stránka www.kpktrade.sk môže za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. cookies.

 

Cookie je malý súbor skladajúci sa zvyčajne z písmen a číslic, ktorý prevádzkovateľ prostredníctvom internetového servera posiela do súboru cookie prehliadača na pevnom disku počítača návštevníka webu. Na základe tejto skutočnosti dôjde k rozpoznaniu zariadenia návštevníka webu pri opätovnej návšteve, a to ako náhle dôjde k spojeniu medzi internetovým serverom prevádzkovateľa webu a internetovým prehliadačom návštevníka. Súbor cookie ukladá vaše preferencie pri prechádzaní webovej stránky alebo v prípade, že si prispôsobíte webovú stránku svojim individuálnym požiadavkám. Pri nasledujúcej návšteve súbor cookie pripomenie webu vaše preferencie a ponúkne vám tak prostredie, na ktoré ste boli podľa svojich posledných návštev zvyknutí. Prostredníctvom cookie sa môžu načítať skôr zadané informácie, napr. automaticky predvyplniť prihlasovacie údaje. Ak odstránite všetky súbory cookies, budete musieť svoje predvoľby pre náš web nastaviť znova. V prípade použitia iného zariadenia alebo prehliadača, budete musieť rovnako svoje predvoľby oznámiť znova.

 

Dáta sa zhromažďujú anonymne a generujú sa z nich najmä zostavy s informáciami: 

 • dátum a čas vášho vstupu na naše stránky,
 • koľko a aké stránky ste navštívili a koľko ste na nich strávili času, názov vašej internetovej domény a IP adresa, ktorá vám umožní vstúpiť na naše internetové stránky,
 • internetový prehliadač, ktorý používate,
 • operačný systém vášho počítača,
 • internetová stránka, z ktorej ste boli odkázaní na web.

 

Súbory cookies používané na stránke www.kpktrade.sk je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

 

KPKtrade, s.r.o.  na webe prevádzkuje iba základné súbory cookies, ktoré sú potrebné pre funkčnosť webu, sú vyňaté zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES a nemusia byť deaktivované. Tieto súbory cookies však môžete odmietnuť. Nastavenia vášho prehliadača môžete podľa potreby upraviť tak, aby súbory cookies odmietal. Ak tak učiníte, nebudete pravdepodobne môcť úplne využívať interaktívne funkcie webu www.kpktrade.sk.

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia